გლობალიზაციის ახალი გამოწვევები მემარცხენეობისათვის

2006 წლის 9 დეკემბრის კონფერენციის მასალები

თბილისი 2007

გლობალიზაციის ახალი გამოწვევები მემარცხენეობისთვის: ზოგადი ტენდენციები და საქართველო

gamowvevebi