ძალაუფლება და საზოგადოება საქართველოში

სტატიების კრებული რედაქტორი: მარინა მუსხელიშვილი

თბილისი, 2009

ძალაუფლება და საზოგადოება საქართველოში

sazogadoeba