ჟან ჟორესის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

2006-2010 წლებში  ხელშეწყობით საზოგადოების კვლევის ცენტრმა ჩაატარა რამდენიმე კონფერენცია და გამოსცა კონფერენციების მოხსენებები კრებულების სახით:

2006 წელი:

გლობალიზაციის ახალი გამოწვევები მემარცხენეობისთვის საქართველოსა და ევროპაში: სოლიდარობისა და საერთო სტრატეგიების პერსპექტივები

გამოიცა კრებული: გლობალიზაციის ახალი გამოწვევები მემარცხენეობისათვის: ზოგადი ტენდენციები და საქართველო

2007 წელი:

საქართველო 2008 წლის შემდეგ: განვითარების გამოწვევები

2008 წელი:

ახალგაზრდები ადგილობრივი განვითარებისათვის

2009 წელი:

სემინარების სერია "პოლიტიკური სისტემა -  რისკენ ვისწრაფვოთ?"

1. შესაძლოა თუ არა მივაღწიოთ ეფექტურ დემოკრატიას ინსტიტუციონალური გარემოს განახლების გზით?

2. პლურალისტური დემოკრატია და პლურალისტური სოციალური სტრუქტურა: რეალობა და პერსპექტივები

3. მმართველობაში მონაწილეობა ტერიტორიული პრინციპით. ადგილობრივი, რეგიონული და ცენტრალური მმართველობის პრობლემები

გამოიცა კრებული: ძალაუფლება და საზოგადოება საქართველოში

 
2010 წელი:

დასაქმება საქართველოში: უნივერსალური უფლება და თანაბარი შესაძლებლობა?

გარდა ამისა, 2008 წლის 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჟან ჟორესის ფონდის დაფინანსებით საზოგადოების კვლევის ცენტრმა განახორციელა არჩევნების დღის მონიტორინგი

 
საერთაშორისო იდეას დაფინანსებით განხორციელებული კვლევები