ბოლო პუბლიკაციები

“რატომ ევროპა - როგორ ცხოვრობს ხალხი ევროპაში” 2022 წელს გამოცემული სტატიათა კრებულია, რომელიც ორი მიზნის, ევროპული განვითარებისა და ევროკავშრიში გაწევრიანების, ურთიერთმიმართების საკითხებს განიხილავს.

(უ)თანასწორობა საქართველოში როგორია ჩვენი საზოგადოება? ვის და რამდენს, რა შეუძლია? ვის და რამდენს, რა ზეგავლენა აქვს მთლიანად საზოგადოებაზე ან ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფებზე? ვის და რამდენს, რა უფლებები აქვთ და რა შესაძლებლობები ამ უფლებების რეალიზებისთვის? ამ კრებულის ამოცანა იყო ფართო აკადემიური და საზოგადოებრივი მსჯელობის დღის წესრიგში შემოგვეტანა (უ)თანასწორობის პრობლემა.